Drobečková navigace

Úvod > O knihovně

 

Veřejná čítárna v Pustiměři

Knihovna se v naší obci stěhovala z místa na místo. Na novém místě se jí snad bude dařit..pngČtení má v Pustiměři dlouhou tradici. V devadesátých letech 19. století vznikl Čtenářský spolek v Pustiměři pro obec Pustiměř a Německé Prusy „nejprve zahrnoval i zpěváky pod hlavičkou „Slavia“ na paměť dřívějšího „zpěváckého“ spolku Slavia.“  Ustavující schůze pustiměřského čtenářského spolku byla 26. ledna 1896, kdy přijala stanovy z 11. října 1895. Zakládajícími členy byli Karel Růžička (nadučitel), Fl. Krejčí (učitel), Jan Pospíšil (rolník), František Látal, Jan Korčián, Dr. Hudeček (obvodní lékař) a Ad. Smolík (učitel). Zřídili spolkovou knihovnu, odebírali spisy a časopisy. První výbor tvořili: Ad. Smolík, Fl, Krejčí, Karel Růžička, J. Adamec, J. Korčián a K. Bureš, náhradníci J. Zbořil a Fr. Spisar, revizoři Fr. Koutný a později Zatloukal. Učitelé zapůjčili spolku vlastní časopisy: Světozor, Rozhledy, Naši Dobu, Květy, Národní listy, Hospodář milotický, Komenského, Vesmírné listy, Literární listy, Národ a škola, Radikální listy, Moravskou Orlici, Náš domov; Jan Pospíšil z č. p. 4 ročníky květů a Jan Adamec 87 sešitů České kroniky. Členové se rozhodli, že „ostatní sešity budou dokoupeny“ a „také Ottova laciná Knihovna národní Matice lidu a Libuše, hospodářské knihy a od Reinolda levné knihy“. Od roku 1899 odebírala knihovna vlastního Milotického hospodáře a Havlíčkovy spisy. Zařídili, aby „v zimě byla místnost čtenářská dole v hostinci.“ V prvním roce bylo na seznamu 187 čísel, tj. knih i časopisů, výpůjček bylo toho roku v Pustiměři 724.

         Později si pro společné čtení pronajali výměnek pana Jana Provazníka, který býval otevřený od 6 hodin. Bývalo v něm i 22 čtenářů ze 79 registrovaných. Prvním knihovníkem byl Jan Korčián, od roku 1900 František Obdržálek, čtvrtým na chvilku František Vrbecký a opět Jan Korčián. Od roku 1905 dva knihovníci Adolf Drbal a druhým Jan Sláma, od roku 1906 Alois Sláma a od roku 1907 Alois Vlk, rok po té Karel Šírek. Teprve v roce 1913 byla otevřena moderní veřejná čítárna s 36 časopisy. Měla sídlo v „Občanské záložně“. Teprve tady si mohli čtenáři půjčovat knihy a pročítat časopisy na jednom místě. Tento stav, ale dlouho netrval, protože žáků bylo hodně, byl její prostor předán k užívání obecné škole na dobu, než se postaví nová její budova (1916). Od roku 1915 zde měla azyl Italská škola zřízená pro uprchlíky z politicky neklidné Itálie. Tehdy se knihy a časopisy opět rozloučily a čtenáři se vrátili do pohostinství v Pustiměři. Výbor spolku sice uvažoval, že knihy přestěhuje do hostince paní Nenadálové, ale nakonec byly uloženy na pustiměřské radnici v prvním patře obecního hostince. Jejich počet narostl natolik, že Odbor Národní jednoty v Pustiměři, do něhož se čtenářsky spolek v roce 1909 transformoval, přivítal dar v podobě nové skříně. S blížící se válkou se zhoršovala situace v českém knihovnictví. Rakouské úřady mu nepřály. V době války bylo mnoho knih poškozeno a ztraceno. Po ní se v nové Československé republice opět začala rozvíjet aktivita Odboru Národní jednoty v Pustiměři, která se projevila nejen v kulturním životě obce, ale i v péči o knihy. Před druhou sv. válkou se opět zhoršující se situace poměrů ve společnosti odrazila i v životě knihovny. Duší pustiměřské knihovny byla Ludmila Drbalová, která ji vedla před válkou se svým otcem Adolfem, v době války se slečnou učitelkou Janou Pospíšilovou z č. p. 4, která celý svůj život zasvětila školství. Koncem války byla knihovna přechodně umístěna v jídelně staré budovy školy. Krátce po květnu 1945 zde figurují jména dvou učitelů a ředitelů naší školy Břetislava Maršálka a Jana Němečka. Knihovna se navrátila na své místo do prvního patra obecního hostince, kde se o ni opět starala Ludmila Drbalová, která během německé okupace zachránila velké množství knih. Po vytvoření jednotné obce se sloučily i obě knihovny. Nějakou kratší dobu se nacházela společná knihovna v budově mateřské školky, v místě bývalé mlékárny. Důstojně začala půjčovat na obecním úřadě, v bytě, který se v roce 1974 v této budově uvolnil a zde byla do 21. dubna 2023, kdy se vrací do zrekonstruovaných a rozšířených prostor bývalé mlékárny. Dnes už si ani čtenáři nedovedou představit, že by čítárna s půjčovnou existovaly odděleně.   

Zdroj: Dvořáčkova, Pavlíčkova a Janského kronika, knihovní zápisy.              Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

 

Půjčování knih v Pustiměřských Prusích

          „V Německých Prusích“[1], píše se, „roku 1903 založili Antonín Soldán č. p. 100 a Matěj Janský č. p. 24 v Prusích „čtenářský a zpěvácký“ spolek ,,Metoděj”, který se roku 1908 změnil na “Národní Jednotu”. Půjčoval knihy z obecní knihovny, hrával divadla na vlastním jevišti v sále „Orlovny“ a pořádal výlety, průvody i s alegorickými vozy. Dobře se rozvíjející činnost narušovala předválečná tíseň.  V době I. sv. války byla nakonec činnost Národní jednoty rakouskými úřady zakázána. Po válce byla její činnost obnovena zásluhou mladých chlapců. Petr Plhal, František Indra, Vojtěch Janský, Vlad. Rozsypal a Jan Vejmola zorganizovali sbírku mezi svými spoluobčany a z jejich darů doplnili knihovnu na 350 svazků. Vytvořili seznamy knih, zavedli legitimace a půjčovali svazky za poplatek 10 haléřů. O knihovnu v Německých Prusích se staral pan Jánský č. p. 110. Začali také znovu hrávat ochotnické divadlo. Ze začátku na starém a malém, později na novém, na tu dobu moderním jevišti, které namalovali akademičtí malíři Skuta a K… za 6500 korun československých. Při kusech s větším obsazení si vypomáhali navzájem s pustiměřskými kolegy. Poslední divadlo se v Německých Prusích hrálo v době protektorátu. Byla to hra Děvče české – děvče krotké a Vesnička pod lipami. Obě veselohry – režíroval Vojtěch Janský, pro velký úspěch se obě opakovaly.

         V roce 1942, po sloučení obou obcí Pustiměře a Německých Prus, měla také fungovat společná knihovna. V Prusích se ale stále půjčovaly v části „Dvořství“, kde sídlila místní policejní stanice, která byla pobořena při osvobozování obce. Poškozena byla také knihovna i její zařízení. Po II. světové válce byl Odbor Národní jednoty v Prusích pro neshody se mezi členy rozpuštěn a knihovnu přebrala Obec, jeviště po částech a bez náhrady divadelní kroužek „Tyl“ v Pustiměři. V té době se o pruskou knihovnu staral Jarolím Hanzlík, matrikář obce.  Asi tehdy byla přemístěna do obecního hostince. Dodávala vážnost stolu, který sloužil k důležitým rozhodnutím, týkajícím se života obyvatel obce. Po roce 1950, byla pravděpodobně přestěhována do novostavby Obecního úřadu v Pustiměři, na místě „Dvořství“ č. p. 79.

         Nějakou dobu, asi už jako fyzicky spojená s pustiměřskou, měla knihovna své místo v dolní budově mateřské školy. Od roku 1959 byl vedoucím knihovníkem Mgr. Radoslav Kovář, absolvent filozofické fakulty nynější Masarykovy univerzity v Brně, dlouholetý učitel na místní základní škole a později pracovník Muzea Vyškovska ve Vyškově. Dlouhodobě spolupracoval s Mgr. et Ing. Josefem Matouškem, kolegou učitelem. Za Kovářova vedení byl v knihovně založen recitační kroužek, jehož členky přednášely básně na rozmanitých akcích, konaných v Pustiměři.

         Na stávajícím místě je naše knihovna od roku 1974, po té, co byla umístěna do obecního bytu po Kadlčíkových, kteří se odstěhovali do vlastního domku. V nových prostorách už bylo místa dost pro všechny knihy. V roce 1986 ho vystřídala Vlasta Doláková, od roku 1989 půjčovala Romana Korečková. Od ní knihovnu převzala roku 1990 Marie Chadtová.

         V roce 2002 přestala být pustiměřská knihovna  pobočkou Okresní knihovny ve Vyškově a stala se samostatnou Obecní knihovnou v Pustiměři. Byla vybavena veřejnou stanicí internetu a byla zavedena digitalizovaná výpůjční služba. Roku 2008 se stala knihovnicí Jana Zlámalová a v únoru 2009 na rok a půl Darina Pospíšilová, která navázala na dávné tradice vzdělávacími, výtvarnými aktivitami a soutěžemi čtenářů. I dnes se návštěvníci knihovny mohou se účastnit rozmanitých kulturních i vzdělávacích akcí a soutěží. Mohou si zde zahrát společenské hry a věnovat se výtvarným činnostem.

Zdroj: Knihovní zápisy a dokumenty, Janského, Soldánova, Dvořáčkova, Švarcové, Trněného, Pavlíčkova a Němečkova kronika.

Zpracovala Mgr. Anna Hrozová

 

Rolnická mlékárna, (společná pro obce Pustiměř a Něm. Prusy)

Pustiměř č. p. 166

 

byla vystavěna v r. 1904 v části zahrady Jana Navrátila v Pustiměři č. p. 22. asi za 20.000 K[1]. Stroje stály 20.000 K. Hned z počátku se přihlásilo 130 členů. Závodní podíl měl hodnotu 20 K. Zápisné se platilo různé, podle usnesení výboru: 5 K–50 K. Zprvu se zpracovávalo až i 1.300 litrů mléka denně, někdy bývá pouze 150 litrů denně. Za 1 litr mléka se platilo 10 hal. Členové dostávali zdarma syrovátku podle množství odvedeného mléka: polovici i plný počet litrů.

Každý člen musel dodávat do společenské mlékárny všechno nadojené mléko mimo svoji spotřebu. Prodat nesměl nic, leč s povolením mlékárny. Dostával syrovátku zdarma, odstředěné mléko o 10 haléřů levněji, ostatní výrobky také za nižší ceny.

Za ředitele zvolen Jan Pospíšil z Pustiměře a po něm jeho syn Bohuslav.  Pokladníkem František Gregor a později Josef Dohnal oba z Prus. Jednatelem od začátku až do neslavného konce byl Eduard Látal z Pustiměře. Strojníkem a topičem František Streit z Prus a dvě děvčata co pomocné síly vždy jedna z Prus a druhá z Pustiměře.

V mlékárně se vyráběly sýry: pivní, liptavský, imperial, camembertský (kamember), tylzický, cihlový, pak tvarůžky ze 60 litrů plného mléka, máslové syrečky. Výrobky se prodávaly domácím lidem nadrobno. První máslo se prodávalo za 2,28 K za kilogram. Většinu másla skupovala po všechna léta obchodnice Tausková z Ivanovic.

V polovici listopadu 1919 přestalo se v mlékárně pracovat pro drahou režii a nedostatek mléka. Dodávalo se jen 150–200 litrů denně. Máslo se muselo prodávat za maximální ceny. Hospodyně však prodávaly 1 kg másla až i za 46 Kčs[2], proto nedodávaly mléko do mlékárny.

Od počátku listopadu 1922 se začalo v mlékárně zase pracovat, aby podnik oživil a stroje se úplně nezkazily. Pobízela k tomu také zemědělská rada. Teď se platilo mléko podle množství tuku, jež obsahovalo – 40 halěřů za 1 %. Mléko mívá 2 % - 5 % i 5,4 % tuku. Vyrábělo se máslo i tvaroh. Prodávalo se podmáslí i odstředěné mléko po 50 h za 1 litr, plné mléko za 1 Kčs, máslo za 33 Kčs za 1 kg, tvaroh za 6 Kčs za 1 kg.

Mlékárna nebyla nikdy na výši. V letech 1931 vyplácela za dodané mléko 16–18 haléřů za stupeň tučnosti, nejvíce však do 4,2°. Tehdy mnoho členů vystouplo. Kupovaly se odstředivky (600–800 Kčs) a máslo prodávali doma překupnicím po 8–10 Kčs za kilogram. Ve Vyškově na trhu 10–12 Kčs.

Ve Vyškově se však vždy neprodalo – nebylo zájmu.

   Mlékárna však při zmenšeném provozu držela dřívější personál. Budovy chátraly, parní kotel nevyhovoval a mlékárna musela být z hygienických důvodů zavřena. Jednalo se proto o odvozu mléka do Heroltské mlékárny. Pustiměřští prosazovali zachovat z mlékárny sběrnu a zaměstnávat tak zas dvě pracovní síly. „Pruští navrhovali odvoz ze stanovišť přímo. Byly dohady. Německo pruským slíbil ředitel mlékárny v Hošticích – Herolticích, že jim dá mlékárna zdarma vůz pro odvoz mléka a my pruští rebelanti (Antonín Soldán, starosta Německých Prus, Karel Smékal z č. p. 18, František Ambroz z č. p. 100 a Stanislav Knap), jak nám pustiměřští říkali, jsme udělali dům od domu soupis, kdo je pro přímý a laciný odvoz a kdo pro sběrnu. Všichni pruští mimo Kašpara Provazníka č. p. 33 a Josefa Šmehlíka č. p. 17 podepsali se pro odvoz přímo.“ píše kronikář Antonín Soldán.

Také pustiměřští nelenili. Obcházeli, slibovali, a když se ředitel mlékárny vyvlékl ze slibu darování vozu, pruští znechuceni takovým postupem rezignovali a pustiměřská mlékárna pak byla sběrnou až do roku 1962.

    Za války musila mlékárna dodávat máslo, „jež bylo zrekvírováno“, kam se naporučilo „do Vyškova“. Mléko přes válku odvážel také Václav Komárek – při stěhování se našla mléčná kniha.

Sběrnu mléka pak měl ve svém domě učitel Bohuslav Strmiska, Prusy č. p. 78. V mlékárně se přestalo pracovat po druhé světové válce, kdy se výroba přestala vyplácet. Po státním převratu roku 1948 budovu mlékárny převzal Místní národní výbor v Pustiměři (ovšem bez náhrady) a zřídil tam nejprve družstevní prádelnu, potom se tam lisovalo ovoce na šťávu a víno[3] a v letech 1962 - 1963 se přeměnila bývalá mlékárna nákladem 350.000,-  Kčs  na mateřskou školku.[4]  Ve školním roce 1963 – 1964 tam našla útočiště 1. třída ZDŠ v Pustiměři a později i obecní knihovna, než se v roce 1974 vrátila na obecní úřad. Od 6. 5. 2023 je zde otevřena v zrekonstruovaných prostorách nová knihovna a třídy ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř.

 

Zdroj: Soldánova a Janského kronika.

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

 

 

1 Rolnická mlékárna v roce 1904. Dobová pohlednice..jpg

1 Rolnická mlékárna v roce 1904. Dobová pohlednice.

2 Rekonstrukce domu Pustiměř č. p. 166 na mateřskou školu v letech 1962 - 1963. Zdroj: Štolfova foto kronika.

3 Zrekonstruovaná mateřská školka v roce 1963. Zdroj Štolfova foto kronika..jpg3 Zrekonstruovaná mateřská školka v roce 1963. Zdroj: Štolfova foto kronika.

 

[1] Koruna rakouská.

[2] Koruna československá.

[3] Janského a Soldánova kronika.

[4] Štolfova foto kronika.[1] Po II. světové válce byl název, tehdy již části obce Pustiměř, změněn na Pustiměřské Prusy.

 

Nebojte se v pustiměřském lese

 Až Vánoci jsme začali nacvičovat naši autorskou pohádku Nebojte se v pustiměřském lese. Děti i dospělí se napřed jednou později i dvakrát týdně scházeli v knihovně, aby mohli zašmodrchaný příběh markraběcí návštěvy našeho, dnes již zaniklého kláštera, předvést divákům. Děj je umístěn do doby, kdy Karel IV. (Jakub Marvan) přijel navštívit svou tetu abatyši Elišku (Ing. Jitka Strouhalová) a strýce Jana VII. Volka (Jiří Pilát). Přijel se svou první manželkou (Anežka Eliška Marvanová) a dcerkami. Jan Volek se mu chtěl pochlubit, jak jde výstavba hradu Melice. Blanka z Valois se tam chtěla jít podívat také, tak se tam vydala také i se starší dcerkou Markétkou (Alžběta Pilátová). Doprovázela je chovanka kláštera Kateřina, dcera Plichty ze Žerotína (Kateřina Kouřilová). Na hrad je to kousek, a tak šly pěšky lesem. U lesa bydlela rodina Pařízkova, taťka dřevorubec (Ing. Břetislav Vičan) donesl domů houby. Měli s dcerkou Aničkou (Anna Pilátová) takový hlad, že na maminku (Ing. Jitku Strouhalovou) nic nezbylo. Když se vrátila z posluhy z kláštera, marně je hledala. Ale u chaloupky se objevil pařez. Maminka měla práce, tak mu nevěnovala moc pozornosti. Kolem pařízku to ale žilo. Choulila se u něj veverka Markétka a za ním se schovávala Mechanka (Beáta Pořízková) a Listenka (Anna Pilátová). Po lese se motala začarovaná děvčata Blanka a Kateřina, které strašidla dovedla do chaloupky, tam se učily pomáhat mamince, která na všechnu práci zůstala sama, když se její dvě dcerky a manžel ztratili v lese a nejstarší dcerka Eliška (Eliška Vystavělová) pomáhala v klášteře. Pak kvůli markraběcí návštěvě musely jít pomáhat do kláštera. Markétka postupně osvobodila pařízek, který tak mohl i s děvčaty do kláštera také. Abatyše ho chtěla nechat vykácet, ale proboštovi (Jakubovi Marvanovi) a pacholkovi (Jiřímu Pilátovi) se to nepodařilo, protože se Markétce podařilo pařízek osvobodit včas. Maminka Juta s děvčaty musela také za svou dcerou jít pomáhat do kláštera. Děvčatům se Karel líbil, ale znáte to: „Jeden o koze a druhý o voze.“ V letošním roce jsme měli situaci ztíženou nejen stěhováním knihovny, ale i tím, že se děti hlásily na další školy. Musely se připravovat na závěrečné a přijímací zkoušky. To znamená, že času na přípravu divadla nebylo tolik. Nakonec všechno dobře dopadlo nejen v naší pohádce.  Moc čarovných houbiček, které přivedly do lesa nejen děvčata a tatínka z chaloupky u lesa, ale i markraběnku s dcerkou a jejich průvodkyni Kateřinu, zrušila voda z naší kouzelné studánky.  Celou lapálii způsobila smutná osamělá maminka (Mgr. Anna Hrozová), kořenářka, která se nedokázala vyrovnat s tím, že její dcerka dospěla, našla si muže a spolu založili rodinu. Velice nám pomohla nápověda Markéta Knapová. Počítač a světla obsluhoval Jiří Pilát.

Abychom ušetřili peníze, využili jsme většinu kulis z dřívějších představení. Kostýmy a rekvizity jsme vybírali všichni.

Děkujeme Obci Pustiměř za podporu, Bc. Radaně Villinové, DiS, za doprovod a nazpívání písniček, Václavu Komárkovi za konstrukci pařezu a Karlu Kramplovi, který nám zpřístupňoval jeviště, vždy když jsme našli čas na zkoušku.

Představení jsme zahráli pro veřejnost v Sokolovně 4. 6. 2023, klientům Charity Vyškov, kde nám bylo největší odměnou, když se ošetřující sestry radovaly, že se Mireček, s ním těžko navazovaly kontakt, usmál, a pro žáky naší základní školy.

Všichni herci se snažili zkoušky zbytečně nevynechávat, tak se nám i ve ztížených podmínkách podařilo naše představení připravit.

Mgr. Anna Hrozová

 

Popisky fotografií:

1 Divadlo jsme poctivě nacvičovali půl roku. Foto Anna Hrozová..jpg

1 Divadlo jsme poctivě nacvičovali půl roku. Foto: Anna Hrozová.

2 Zažili jsme i mnoho veselých chvil. Foto Anna Hrozová..jpg

2 Zažili jsme i mnoho veselých chvil. Foto: Anna Hrozová.

3 Zahráli jsme klientům Charity Vyškov. Foto Barbora Němčáková..jpg

3 Zahráli jsme klientům Charity Vyškov. Foto: Barbora Němčáková.

 

První pololetí roku 2022 v Obecní knihovně v Pustiměři

 

V letošním roce jsme zahájili svou činnost opět s covidovými omezeními. Půjčovat knihy jsme sice mohli, ale akce jsme pořádat nesměli. Výjimku jsme udělali pouze ve vztahu k žákům naší ZUŠ, jimž jsme vystavovali jejich práce, které vytvořili ve výtvarném oboru pod vedením Yvony Lacinové. Nepřerušena byla také čtenářská soutěž, kterou připravujeme spolu s učiteli naší ZŠ. Běžný provoz knihovny byl obnoven od března 2022. Od té doby jsme spolu se Čtenářským klubem Crhy a Strachoty připravovali program činnosti v knihovně. Za pomoc při jeho realizaci děkujeme hlavně Obci Pustiměř za podporu nejen ekonomickou, starostovi Mgr. Vlastimilu Smékalovi, místostarostovi Mgr. Lukáši Peškovi a zastupitelstvu obce, starostovi obce Drysice Pavlu Rozehnalovi, za vedení dílniček Ing. Jitce Strouhalové, Simoně Koutníčkové, Ing. Markétě Poč, Zuzance Štroblíkové, Ing. Dagmar Jedličkové a členům historické skupiny Armet z Vyškova Ing. Zdeňku Zdeňkovi a Bc. Lence Zdeňkové za pomoc při pasování dětí. Za spolupráci při propagaci čtenářství mezi našimi dětmi učitelům ZŠ a MŠ v Pustiměři a Yvoně Lacinové a za pomoc při realizaci divadelních zájezdů Zdeňce Krátké. Potěšila nás zajímavá přednáška v podání Mgr. Josefa Špidly Velké Theatrum, které ohromilo Evropu. Děkujeme také Karlovi Kramplovi, který nám vyšel vstříc, abychom mohli nacvičovat naše divadlo v Sokolovně téměř po celou dobu. Z knihovny jsme se museli přesunout do sálu dříve díky karanténním opatřením, abychom mohli dodržovat předepsané odstupy mezi sebou. Ochotníkům děkuji i za odpovědné chování při onemocnění covidem 19, díky němuž nebyl nikdy nakažený celý soubor, i přestože někteří členové infekci prodělali.

 

Tabulka činnosti Obecní knihovny v Pustiměři za I. pololetí roku 2022:

1

20. 1. 2022

Výstavka prací žáků ZUŠ na volné téma - stínová studie.

2

8. 2. 2022

Výstavka prací žáků ZUŠ na téma "Rákosníček".

3

3. 3. 2022

Vytvořili jsme si jarní obrázky s Ing. Jitkou Strouhalovou.

4

7. 3. 2022

Práce absolventského ročníku žáků ZUŠ 2021/2022 - stínovaná kresba.

5

10. 3. 2022

Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou – pítka pro ptáčky.

6

14. 3. 2022

Práce absolventského ročníku žáků ZUŠ 2021/2022 malba.

7

17. 3. 2022

Malování obrázků s Ing. Jitkou Strouhalovou.

8

17. 3. 2022

Velké Theatrum, které ohromilo Evropu - přednáška Josefa Špidly, placeno KKD Vyškov.

9

31. 3. 2022

Glazování s paní Simonou Koutníčkovou 2022 - pítka pro ptáčky.

10

7. 4. 2022

Kraslice malované voskem s Ing. Markétkou Poč.

11

7. 4. 2022

Výstavka keramických výrobků - pítka pro ptáčky.

12

9. 4. 2022

Juta to tak nenechá – autorské pustiměřské divadlo – premiéra.

13

24. 3. 2022

Saturnin v Mahenově divadle v Brně 2022 – zájezd.

14

17. 4. 2022

Prohlídka historické budovy Národního divadla v Praze 2022 – zájezd.

15

17. 4. 2022

Audience u královny - Stavovské divadlo v Praze – zájezd.

16

7. 5. 2022

Juta to tak nenechá v Drysicích.

17

8.5 2022

Svátek matek za podpory obce Pustiměř a s žáky naší základní a mateřské školy pod vedením svých učitelů.

18

12. 5. 2022

Juta to tak nenechá, představení zdarma pro žáky základní školy.

19

12. 5. 2022

Juta to tak nenechá, představení zdarma pro klienty a zaměstnance Charity Vyškov.

20

16. 5 2022

S knihami v horní školce 2022.

21

17. 5. 2022

S knihami v nové školce 2022.

22

26. 5. 2022

Tvořivé odpoledne s paní Ing. Markétkou Poč - panenky na kůře.

23

1.6.2022

Pasování nových čtenářů – 1. a a 1. b.

24

2. 6. 2022

Tvoření s Ing. Dagmar Jedličkovou -  keramické obrázky zdobené přírodninami.

25

9. 6. 2022

Malování keramických obrázků zdobených přírodninami s Ing. Dagmar Jedličkovou.

26

15. 6. 2022

Pasování nejlepších čtenářů – završení celoroční soutěže ve spolupráci s učiteli ZŠ.

27

16. 6. 2022

Tvořivé odpoledne s Ing. Dagmar Jedličkovou - vyrábět látkové zápichy.

28

19. 6. 2022

Návštěva Technického muzea v Brně – zájezd.

29

24. 6. 2022

My Fair Lady ze Zelňáku v Městském divadle v Brně – zájezd.

30

 

Od září do Velikonoc jsme nacvičovali divadlo Juta to tak nenechá – 14 ochotníků.

Zpracovala: Anna Hrozová.
 
Zajímá nás i dění v obci. Uvítali jsme informace, které nám poskytla Obec Pustiměř ohledně nynější ztížené ekonomické situace spojené s výpadky výroby při covidové epidemii a válečnými událostmi na Ukrajině v letáčku POMOC PŘI FINANČNÍ TÍSNI - RŮST ENERGIÍ, POMOC VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM - informace pro domácnosti a přednášku, kterou připravila kulturní komise, s názvem Češi v (dluhové) pasti Mgr. Pavla Gottwalda, MBA. Užili jsme si s dětmi Maxipsa Fíka. Navštívili jsme Jarmark v naší základní škole. Na pěstitelské burze jsme doplnili rostlinky pro naše zahrádky. Velikonoce jsme oslavili s Velikonočním kuřátkovem a tajenkou s jarní vycházkou. Vyslechli jsme v Sokolovně koncert absolvujících žáků v naší ZUŠ. S FKP jsme postavili a později i skáceli Máju a oslavili dětský den s SPKS, podpořili jsme naše hasiče v jejich kláních, hlavně v rámci memoriálu Františka Kaplánka a při oslavě 140 výročí založení jejich sboru v Pustiměři, Německých Prusích a Zelené Hoře a rokující myslivce na výroční schůzi. Připomněli jsme si i ukončení II. světové války. Oko pohladil rozkvetlý jarní záhonek u obecního úřadu. Svou nabídkou nás potěšil  Jaro–léto bazárek. Radost nám udělalo, s jakým zaujetím trénují naši fotbalisti, lezci i hasiči, ale také kondiční cvičenci. Zasmáli jsme se u soukromých filmů, které jsme zhlédli náhradou za akční komedii Tři Tygři ve filmu: JACKPOT, která se z důvodu větrného počasí nemohla promítat, a pěsti jsme drželi i silákům v rozmanitých disciplínách.
Podpořili jsme naši krásně opravenou památku – Zvoničku s Janem Nepomuckým a sv. Floriánkem. Radost nám způsobilo, že ve své kategorii získala první místo.
Jsme rádi, že to po covidové pauze v naší obci opět žije.
 Mgr. Anna Hrozová.
 

 

Divadelní pololetí v pustiměřské knihovně 2022

V letošním školním roce se nám konečně podařilo nacvičit naše autorské pustiměřské divadlo Juta to tak nenechá, které jsme díky koronavirové pauze museli odložit. Byla to opět pohádka zakotvená v našich dějinách. Tentokrát se na přání dětí týkala drogové problematiky, která se táhne dějinami lidstva od jeho počátku.

Historické postavy: Abatyše Juta, Oldřich Hecht z Rosic a Kateřina ze Sovince se věnovaly autentickému obchodu  - prodeji obce Rybník. Také makové kuličky se tenkrát cucaly. Postavy dětí: Eliška a Kačka, jako i nezpřítomnělá postava Jana a hostinský s hostinskou byly přidány uměle.

Problémem byly duševní stavy, které se vytvářejí uprostřed hlavy daného člověka. Napadlo nás, že je zhmotníme také. Deprese, Šikana, Závislost, Nejistota a také Víra s Nadějí provázely Elišku s Kačkou, které drogám od svého kamaráda Jana díky existenční nejistotě způsobené nepřítomností rodiny propadly.

Nebyla by to pohádka, kdyby se v ní nevyskytovala alespoň jedna kouzelná postava, a tou byl klášterní posluha – tak trochu popletený kouzelný dědeček Barnabáš. A Samozřejmě Juta to tak nenechala a děvčata se v našem příběhu drogové závislosti zbavila a dokonce našla i svoje rodiče.

Písničky, které doplnily děj, nám zaranžovala a nazpívala Bc. Radana Villinová. Podařilo se nám v mezích možností zkrotit i elektroniku do té míry, že písničkám bylo rozumět. Jak se těšíme na nové ozvučení sálu Sokolovny.

Premiéra pohádky Juta to tak nenechá. Proběhla v sobotu týden před velikonočními svátky. Tentokrát nás ochotnický soubor posílila děvčata z Drysic, proto jsme si domluvili jedno představení i v jejich vesnici pro jejich fanoušky. Tradičně jsme zdarma hráli pro žáky naší základní školy a pro klienty Charity Vyškov.

Za odměnu jsme s dětmi strávili příjemný den v Technickém muzeu v Brně v neděli 19. června 2022 a v pátek ve stejném týdnu jsme zhlédli představení My fair Lady ze Zelňáku, na nějž jsme pozvali i další spoluobčany. Po dlouhém dopisování, přerušovaném karanténními opatřeními se nám podařilo konečně zajistit komentovanou prohlídku historické budovy národního divadla v Praze na neděli 17. dubna 2022, kdy jsme v podvečer shlédli velice dobře hodnocenou divadelní inscenaci Audience u královny v hlavní roli s Ivou Janžurovou. Byl to velice silný zážitek.

Po několika odkladech jsme se konečně dočkali a shlédli jsme zdařilé představení Saturnina v Mahenově divadle v Brně.

 Mgr. Anna Hrozová

 

Popisky obrázků:

 1 Dětští s dospělí ochotníci poctivě nacvičovali pohádku déle než půl roku. Foto Dominik Strouhal..jpg

1: Dětští i dospělí ochotníci poctivě nacvičovali pohádku déle než půl roku. Foto: Dominik Strouhal.

 2 S Jutou v Drysicích. Foto Zdeněk Fabok..JPG

2: S Jutou v Drysicích. Foto: Zdeněk Fabok.

3 Juta oživila odpoledne i klientům Charity Vyškov. Foto Archiv Charity Vyškov..JPG

3: Juta oživila odpoledne i klientům Charity Vyškov. Foto: Archiv Charity Vyškov.

 4 Juta to tak nenechala, a tak se děvčata zbavila závislosti na drogách. Foto Dominik Strouhal..jpg

4: Juta to tak nenechala, a tak se děvčata zbavila závislosti na drogách. Foto: Dominik Strouhal.

Akce knihovny v 2. pololetí roku 2022

 

Den

Název Akce

4. – 11. 8. 2022

Příměstský tábor s SDH Pustiměř

27. 8. 2022

Pivní fesťák s SDH a Obcí Pustiměř pomoc při péči o účinkující

1. 10. 2022 - 2. 10. 2022

Ukliďme Pustiměř – účastnili jsme se, pořádala Kulturní komisí Obce Pustiměř

6. 10. 2022

Keramické odpoledne s paní Simonou Koutníčkovou - knoflíky pro štěstí

13. 10. 2022

Tvořivé odpoledne s Ing. Dagmar Jedličkovu - přírodninoví ježečci

20. 10. 2022

Glazování s paní Simonou Koutníčkovou – knoflíky pro štěstí

25. 10. 2022

Beseda s důchodci s Obcí Pustiměř

27. 10. 2022

Tvořivé odpoledne s paní Věrkou Kučerovou podzim 2022

3. 11. 2022

Tvořivé odpoledne s Ing. Dagmar Jedličkovou - indiánské závěsy z pírek

3. 11. 2022

Výstavka keramických výrobků s paní Simonou Koutníčkovou – knoflíky pro štěstí

15. 11. 2022

Přednáška Josefa Špidly o Marii Terezii a její době v Adélce

19. 11. 2022

Knižní burza s SDH Pustiměř

23. 11. 2022

Úklid knížek z hasičské zbrojnice

24. 11. 2022

Vánoční motiv v oříšku

29. 11. 2022

Hrátky s pamětí se Zdenou Adlerovou z KKD Vyškov

1. 12. 2022

Svícny s Ing. Jitkou Strouhalovou

8. 12. 2022

Andílci s Ing. Jitkou Strouhalovou

15. 12. 2022

Loutkové divadlo s divadélkem Drak z Brna

 

Podpořili jsme i akce ostatních organizací v Pustiměři: První prázdninový týden Letní dětské stanování proběhlo na téma Madagaskar. Pořádal ho SPKS Pustiměř v areálu fotbalového hřiště. V sobotu 9. 7. 2022 se v areálu za hasičskou zbrojnicí akce s názvem Pustíme Léto - letní noc se zábavným odpolednem pro děti i dospělé. Ve středu 13. 7. 2022 jsme absolvovali komentovanou archeologickou prohlídku pustiměřské rotundy a zříceniny hradu Melice vedenou archeoložkou Mgr. Klárou Rybářovou z Muzea Vyškovska,v pátek 29. 7. za Sokolovnou tradiční pouťovou zábavu s ohňovou šou pořádanou Fotbalovým klubem Pustiměř, v sobotu 30. 7. 2022 Hodovou zábavu pořádanou pustiměřským spolkem Freekulin, duchovní pouť u sv. Anny v Pustiměři. 30. 7. 2022 - 31. 7. 2022 s hosty P. Mgr. Ing. Josefem Bienártem, novoknězem ze Suché Loze, P. Mgr. Jaroslavem Šparglem,farářem ivanovickým a P. Mgr. Antonínem Hráčkem, prefektem pro laické studenty a spirituálem kněžského semináře v Olomouci, někdejšího ředitele Pastoralzentrum Velehrad v italských Dolomitech. V sobotu 23. 7. 2022 se v areálu za hasičskou.  Ozdobou bohatého nejen duchovního ale hlavně společenského programu letošní pouti bylo vystoupení Ivana Mládka. Naši chovatelé pro návštěvníky a přátele připravili  na 27. 8 2022výstavu  králíků, na které jsme si je mohli nejen koupit, ale podívat se i jak se hodnotí chovatelští favorité. Na začátku školního roku jsme popřáli našim dětem hodně studijních úspěchů v novém školním roce. Fandili jsme našim hasičům na nočních závodech pořádaných SDH Pustiměř, 3. 9. 2022, a mezinárodní Haspárty na našem letišti 4. 9. 2022, kterou také spolupořádali naši hasiči. Zapůjčili i jako výstavní exemplář zrenovovanou historickou stříkačku koňku. Koncem září jsme zvolili nové zastupitelstvo obce. V sobotu 8. 10. 2022 jsme podpořili sázení jarního záhonu před obecním úřadem, 15. 10. 2022 BAZÁREK PODZIM-ZIMA, který pořádalo Mateřské centrum Pustiměř, z.s., pod záštitou obce Pustiměř. Děvčata připravila pro rodiče jejich děti bazárek použitého oblečení, hraček a dalšího vybavení. Podpořili jsme i Drakiádu pořádanou SDH Pustiměř v neděli 16. 10. 2022 se soutěží o nejlépe létajícího draka, 17. 10. do 2. 11. 2022 soutěž o nejoriginálnější dýni, v Základní škole Pustiměři tradiční DEN KOUZEL, který konal v pátek 21. 10. Škola byla plná kouzelných postav, které vyzdobily školu, vyřezaly překrásné dýně a průvodem kolem školy děkovaly za vše příznivé, co nám přinesl letošní rok, aby se začaly připravovat na nadcházející zimu. Děti se svými učitelkami připravily pro rodiče pěkný kulturní program s písničkami, básničkami, kouzlením a tanečky. Pro všechny nachystali spolu s rodiči a školními kuchařkami spoustu cukroví a tradiční velmi dobrou dýňovou polévku. 11. 2022 jsme fandili našim lezcům na Dni otevřených dveří TJ Pustiměř v lezecké hale místní Sokolovny. 7. 11. jsme vzpomněli 33. výročí Sametové revoluce lampionovým průvodem pořádaným Kulturní komisí Obce Pustiměř a 27. 11. jsme navštívili  Adventní jarmark v Sokolovně. Viděli jsme vystoupení dětí z mateřské a základní umělecké školy, poslechli si kapelu Úsměv, slovo starosty obce a rozsvítili vánoční strom. Mohli jsme si zakoupit handmade výrobky 25 lokálních prodejců, dárky pro děti, který také pořádala kulturní komise.

S milovníky filmů a divadla jsme viděli 23. 7. 2022Film Tři Tygři ve filmu: JACKPOT, 5. 8. 2022 letní kino pro děti Velký červený pes Clifford. Zase se potvrdilo, že se nemáme nikomu smát za jeho odlišnosti a že v přátelství je síla. 13. 8. 2022 sse slíbené letní kino kvůli počasí nekonalo. Věrní diváci sdíleli soukromá videa. Večer i přes vichřici proběhl v sousedské pohodě. Slíbený film  Po čem muži touží 2 se promítal o týden později. U příležitosti michalské pouti ve Švábenicích koncertovali i naši žáci, členové ivanovického Bluebandu. V sobotu 12. 11. 2022 jsme viděli předního světového chůdoherce Lennoire Montaine ve vynikající komedií Don Quijote de la Ancha – nejhranějším představení v Evropě v režii v režii pana Bolka Polívky a 20. 11. 2022 pohádku O princezně, která ráčkovala v podání Divadla Apola Tučapy.

 

Průběžně jsme ledovali, jak se mění prostředí obce. Přivítali jsme nové chodníky v obci i na hřbitově, parkovací místa a zastávku u Petrželového a jak se opravuje budova nové knihovny a ZUŠ a také další potřebné úpravy a opravy.

 

II. pololetí roku 2021 v obecní knihovně

 

Stejně jako v ostatních organizacích i činnost knihovny byla zásadním způsobe ovlivněna protiepidemickými opatřeními. Velice dlouhou dobu mohly knihovnu navštívit pouze dvě osoby současně, aby dodržely stanovené rozestupy. Tak se naše aktivity rozbíhaly velice pomalu. První větší akcí byla spolupráce při péči o děti na hasičském příměstském táboře s připomínkou historických událostí a významu vybraných budov při vycházce na melický hrad. Další významnou událostí bylo vyhlášení nejlepších čtenářů naší základní školy, které jsme ze stejných důvodů museli přesunout do Sokolovny.

V historických kulisách, připomínajících nejvýznamnější místa v okolí děti pasoval rytíř Zdeněk Berka za Veselé se svojí dvorní dámou, která nás ochotně během slavnostního aktu všechny fotila. Děti měly za úkol stručně připomenout postavy a děj své nejoblíbenější knihy a prozradit nám, čím je nejvíce oslovila. Jako odměnu za svůj výkon dostaly od pana krále knihu a od královny glejt rytíře Zdeňka, který jim bude připomínat nejen tuto významnou chvíli, ale i kousíček dějin místa, kde nyní stojí obecní úřad. Nejlepší třídou, která přečetla nejvíce knih, se stala třída v minulém školním roce 2. Díky pozdnímu otevření škol pro žáky jsme v tak krátkém, čase před koncem školního roku pasování nejlepších čtenářů připravit nestačili a museli jsme ho odložit na začátek nového. Děti si naši malou slavnost užili a nakonec si i vypůjčili knihy, které jsme jim z naší knihovny přivezli. Domů jsme odcházeli spokojení všichni a slíbili si, že v podpoře čtenářství žáků naší základní školy budeme společně s jejich učiteli pokračovat.

Spolupráce obecní knihovny a čtenářského klubu Crhy a Strachoty se postupně začala obnovovat nejprve s výtvarným oborem ZUŠ Ivanovice na Hané, detašované pracoviště Pustiměř, vedeném Yvonou Lacinovou, a to formou pořádání výstavek. Ty se staly prvními akcemi přímo v prostorách knihovny v době, kdy se znovu postupně začala otvírat veřejnosti, která od té doby přestala být závislá pouze na dovážkové službě, jíž jsme nepřetržitě poskytovali a podle potřeby poskytujeme dál.

Po ukončení prostorových omezení jsme mohli začít znovu v knihovně pořádat tvořivá odpoledne. Za spolupráci děkujeme Paní Simoně Koutníčkové, Jiřince Sedlákové, Ing. Markétce Poč, Ing. Jitce Strouhalové a Zuzance Štroblíkové, s níž spolupracujeme v rámci volnočasových aktivit, zvláště pro děti, intenzivněji. Jim, učitelům a vedení jak základní a mateřské školy tak ZUŠ za spolupráci a Obci Pustiměř za podporu děkujeme.

Činnost obecní knihovny a čtenářského klubu Crhy a Strachoty můžete přehlédnout v přiložené tabulce.

 

Tabulka akcí Obecní knihovny v Pustiměři v II. pololetí roku 2021.

7. 8.

Historická procházka obcí s dětmi příměstského tábora na hrad Melice.

4 – 8. 8.

Příměstský hasičský tábor 2021, pomoc s technickým zázemím.

8. 8.

Ježečci v knihovně, výstavka prací, které jsme s paní Simonou Koutníčkovou vyrobili těsně před covidouvou uzávěrou.

8.9.

Vyhodnocení nejlepších čtenářů za školní rok 2020-2021 ve spolupráci s učiteli ZŠ MŠ Pustiměř.

14.9.

Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Pohádkové bytosti ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.

19.9.

Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Myslivec v lese ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.

12.9.

Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Ježci na podzim ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.

20.9.

Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Zajíci ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.

30.9.

První recyklohraní v knihovně, výroba tužkovníků z petlahví.

7.10.

Výstavka tužkovníků v knihovně.

15.10

Výstavka prací žáků ZUŠ na téma Papoušci ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.

20.10

Děti malovaly - práce dětí… příprava výstavky v ZUŠ ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.

21. 10.

Keramické odpoledne říjen 2021s paní Simonou Koutníčkovou na téma Krmítka pro ptáčky.

27.10

Děti dětem říjen 2021 – příprava omalovánek, které nakreslily děti ZUŠ pro děti MŠ k tisku a volnému stažení ze stránek knihovny.

26.10

Internetová výstavka ve spolupráci s paní Yvonou Lacinovou na stránkách Obce Pustiměř.

1. 11.

Letadla v knihovně, výstavka prací žáků ZUŠ ve spolupráci s Yvonou Lacinovou.

4. 11.

Glazování s paní Simonou Koutníčkovou.

11. 11.

Ježečci z petlahví v kombinaci s přírodními materiály s paní Jiřinkou Sedlákovou.

18.11.

Náhrdelníky z lahviček s paní Ing. Markétkou Poč.

18.11.

Výstavka a sestavování keramických krmítek, která jsme si vyrobili s paní Simonou Koutníčkovou.

 

Tradičně fandíme i spoluobčanům zapojených v ostatních organizacích v obci, tak, že navštěvujeme jejich akce a vyvěšujeme fotografie z nich ve fotogalerii obce Pustiměř s krátkou informací o nich. Nejvíce nás překvapili naši hasiči. Ondra Sedlák vyhrál krajské kolo v hasičském sportu a v celostátním kole v Zábřehu získal 6. místo. A zcela nečekaně naše hasičské dorostenky vyhrály v pouťovu sobotu krajské kolo v požárním útoku a na celostání úrovni mezi ženami skončily celkově na 19. místě 7. 8. Fandili jsme jim kvůli epidemickým omezením ze svých domovů on-line. Hasiče jsme a Obec Pustiměř jsme podpořili ve sbírce pro jihomoravské obce postižené tornádem, pomoc jim osobně dovezl pan Jan Láníček, stejně jako informace, jaký způsob pomoci je pro ně nejvýhodnější. Díky úsilí SDH, hlavně Zuzance Štroblíkové a Obci Pustiměř se k nám tentokrát za hasičskou zbrojnici vrátilo letní kino – mohli jsme vidět v neopakovatelné atmosféře pod hvězdnou oblohou filmy Matky, Bábovky a Gump, pes, který naučil lidi žít. Tam jsme si mohli 10. 7. i zatančit na letní noci s kapelou NaKlid, odpoledne i s dětmi a Veronikou.

 

Obec Pustiměř ve spolupráci s SDH Pustiměř pořádá v sobotu 10. 7. 2021 Letní noc. Odpoledne skotačily za hasičskou zbrojnicí naše děti, večer dospělí na tanečním. Zažili jsme duchovní svátek pouti ke sv. Anně v Pustiměři. O pouťovém víkendu jsme se bavili s FKP a Freekulin za podpory nejen finanční Obce Pustiměř a poslední sobotu o prázdninách na Pivním fesťáku, pořádaném Obcí Pustiměř ve spolupráci s místními spolky za hasičskou zbrojnicí, kde jsme si mohli poslechnout i pustiměřskou hudební skupinu Jednou Týdně, která se intenzívně připravovala na svoje vystoupení ve Vyškově jako jeden z „předskokanů“ na koncertu Richarda Krajča s jeho skupinou Kryštof. Podpořili jsme naše aktivní příznivce motorových silničních veteránů, kterým sami vdechli nový život poté, co byly nasměrovány do šrotu na Veteran festu ve Slavkově 10. 9. 2021. 18. 9. 2021 jsme využili možnost, kterou nám poskytlo MC Pustiměř, a pořídili pro svoje děti oblečení a další věci za velice příznivou cenu na jejich Bazárku PODZIM – ZIMA v Sokolovně. O měsíc později jsme s našimi hasiči za hasičskou zbrojnicí drželi pěsti našim drakům při tradiční Drakiádě. Soutěžili jsme o nejlepšího draka, děti si nechali malovat obrázky na obličej. 23. 10. jsme podpořili děvčata sázející cibulky před obecním úřadem. 6. 11. 2021 jsme se Spolkem pro každou srandu Pustiměř jsme oslavili Halloweenské strašení, odpoledne s dětmi a večer s o něco dříve narozenými. 17. 11. Jsme se prošli setmělou obcí s lampionovým průvodem, pořádaným kulturní komisí a Obci Pustiměř.

Zhoršující se epidemická situace nám opět zásadně zasahuje do našich plánů. Museli jsme pozastavit pořádání dílniček a dalšího programu přímo v knihovně. Nejisté je i konání zajištěných zájezdů do divadla v Brně na představení Saturnin a v Praze Audience u královny. Doufáme, že platná omezení budou v co nejkratší době ukončena a budeme se moci společně pobavit i nerušeně pracovat.

Všem přejeme Šťastné prožití svátků vánočních

a mnoho radosti, osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

 

Zpracovala a foto: Mgr. Anna Hrozová.

 

  1. pololetí roku 2021 v obecní knihovně

 

Činnost knihovny byla stejně jako v ostatních oblastech života ztížena vládními karanténními opatřeními. Knihovna byla pro přímé výpůjčky 5 měsíců uzavřena, a tak knihy byly půjčovány dovážkovou službou. Jakmile to situace dovolila, byly knihy půjčovány po domluvě, aby nedocházelo ke kumulaci klientů v knihovně, a tím ohrožování přenosem koronavirové infekce. Podobně z téhož důvodu byly vrácené knihy po nezbytnou dobu vyloučeny z oběhu.

Práce v knihovně se však nezastavily. Dostali jsme od několika dárců knihy, které byly zavedeny do fondu naší knihovny. Postupně chystáme knihy do nové knihovny, na níž byly práce již zahájeny.

Spolu se čtenářským klubem Crhy a Strachoty se připravujeme na normální provoz knihovny bez karanténních opatření, ale zatím je počet osob v knihovně omezen, tak jsme dosud nemohli obnovit provoz v plném rozsahu.  Do knihovny jsme se sice díky hygienickým opatřením nevešli, ale konečně jsme se mohli, i když v omezeném počtu, sejít jinde, kde jsme je mohli dodržet, a vyrobili jsme si krabičky na papírové kapesníčky.

Jakmile byla uvolněna pravidla školní docházky, začali jsme připravovat pasování malých čtenářů. Pro děti jsme vyrobili čtenářské pasy, vypsali přihlášky a vytiskli pozvánky do knihovny. Samotné pasování se konalo z prostorových důvodů v Sokolovně. Bylo koncipováno jako připomínka nejvýznamnějších dějin naší obce. Dětem byla krátce představena příslušná část historie „Eliškou Přemyslovnou“, jejíž spáse byl zasvěcen místní klášter založený roku 1340 jejím nevlastním strýcem Janem VII. Aby děti osvobodily princeznu Čítanku, povolaly si na pomoc rytíře Zdeňka Berku z Veselé. Všechny děti z obou prvních tříd prokázaly, že se číst naučily, a proto je mohl pan rytíř pasovat na malé čtenáře. Princeznu tak společně osvobodili. Drak, který ji věznil, se totiž čtenářů bojí, a tak se ztratil. Král a císař Karel IV., který se minulosti velice zasloužil o blaho našeho kláštera, a tím celé obce, podaroval děti knihou, kterou si společně v novém školním roce přečtou. Za zásluhy v oboru čtení byly pasovány i obě učitelky prvních tříd: Mgr. Helena Adámková a Mgr. Monika Kůrková. Všechny děti musíme pochválit, četly velice pěkně. Fandily si navzájem. Je podivuhodné, jak si i přes překážky a dlouhodobá odloučení během školního roku k sobě vytvořily pěkný vztah.

Podpořili jsme i další organizace. Poslechli jsme si a zhlédli vystoupení žáků a učitelů naší ZUŠ, které se konalo na prostranství za Sokolovnou. Mohli jsme si poslechnout melodie I feel good z Funky Town, Karavanu, Na kole, Saxánu, Šest medvědů s Cibulkou a Pana Tau, Inspektora Cluseau, žesťový kvintet Za školou od pana ředitele Mgr. Kamila Sedláka, který nám představil členy Blue šle bandu i ostatní účinkující. Sen kovbojů zakončil celý koncert. Na akci důsledně dohlížel Bezďák. Kromě něho byly k nahlédnutí i další práce výtvarného oboru vedeného Yvonou Lacinovou. Potěšili jsme se i scénickými tanci žáků.

Podpořili jsme Pěstitelskou burzu a Blešák za hasičskou zbrojnicí pořádaný Kulturní komisí obce a našimi hasiči.

Zmapovali jsme část škod v Pustiměři, které se projevily po silné bouři, jež byla na jihu Moravy provázena ničivým tornádem.

 

I v Pustiměři projevily důsledky nebývalé silné bouře, která se na jižní Moravě projevila ničivým tornádem. Pustiměřané už v noci začali odstraňovat její nejrizikovější následky. Zakrývali střechy, čerpali vodu z domů, v některých případech i za pomoci našich hasičů, odstraňovali bahno z domů. Ráno se po silnici  i na trávnících válely ulámané větve, viděli jsme nejen rozlámané stromy a keře, ale i po několika desetiletích utržený drát elektrického vedení na zemi. Několik stromů bylo vyvráceno. Památná lípa u kostela naštěstí tentokrát přežila bez nehody. Ze střech padaly tašky. Jedna plechová střecha se smotala jako koberec a uložila se na sousedním domě. V potoce bylo vidět, jak se mohutný proud vody hnal jeho korytem. Velká pole písku donesla vodu i na silnice v obci, na rozcestí na Radslavice a Zelenou Horu na okraji V. etapy výstavby Pod vodojemem bylo několik hodin jezero. Poklice kanalizace byly zanesené vodou zbroušenými rostlinnými zbytky, nový kanál u pošty se zvedl a dlažba kolem něho vystoupila nahoru. Díky občanům a pracovní jednotce Obce Pustiměř se vesnice rychle vracela k normálu, přesto si některé z oprav vyžádají větší náklady i více času. Můžeme si jen přát, aby se nám takové silné bouře vyhýbaly.

Naši hasiči ve spolupráci s Obcí Pustiměř pořádali humanitární věcnou sbírku v rámci brněnské charity pro postižené tornádem na jižní Moravě. Děkujeme všem, kteří přispěli, i pořadatelům, že obětovali svůj čas v neděli odpoledne pro potřebné. V pondělí se rozhodli i pro finanční sbírku, kterou zaštítil pan Jan Láníček, a vybrané peníze po telefonické domluvě investoval do stavebního materiálu, jenž dovezl osobně až na místo určení.

Děkujeme všem obětavým a všímavým lidem v Pustiměři ochotným pomoci potřebným.

Zpracovala: Mgr. Anna Hrozová

O knihovně